เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561/2


รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 324
ผู้ดูแล: นายปริญญา ไชโย
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 422
ผู้ดูแล: นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: เจ้าสาย
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวณี พรหมนิล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 227
ผู้ดูแล: นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 211
ผู้ดูแล: นางสาวชมพูนุท โสลันดา
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 114
ผู้ดูแล: นายสาธิต รัตนมาลี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: นางสาวปนัดดา โชติจำลอง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 511
ผู้ดูแล: นางวรีพร บุพศิริ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นายณรงค์ชัย ธงยศ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 336
ผู้ดูแล: นายวรธน เอกทินวัฒน์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 438
ผู้ดูแล: นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 338
ผู้ดูแล: นางสาวศิริสุดา แก้วมณีชัย
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: เจ้าเพชร
ผู้ดูแล: นางสาวลักขณา บำรุงตา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 32 คน
สถานที่: ดนตรี
ผู้ดูแล: ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 324
ผู้ดูแล: นางสุภาพร แสงสว่าง
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: นางกนิษฐา แสวงสาย
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 225
ผู้ดูแล: นางชัชฎาภรณ์ วิโย
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 333
ผู้ดูแล: นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 215
ผู้ดูแล: นางวรรณภา นันทสุธา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: นางสาวกมลชนก บุญทอง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 523
ผู้ดูแล: นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พรหมนิล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 223
ผู้ดูแล: นายเฉลิมพล แก้วสามสี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หอประชุม
ผู้ดูแล: นายนรัตน์ เนตรวงศ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ถัมศิลป์
ผู้ดูแล: นางสาวจุรีมาศ แก้วมณีชัย
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นายทศพล ไกยะลุน
รับสมัคร: ม.3
Note:-