ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม